skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Elektronische Vorrichtung zur Bildausrichtung
Dispositif électronique de recalage automatique d'images
Electronic apparatus for image registration

Roche, Alexis ; Ayache, Nicholas ; Malandain, Gregoire ; Pennec, Xavier

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...