skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Anzures, Freddy Allen ; Federighi, Craig M ; Wan, Wan Si ; Trottier, Lauren K ; Foss, Christopher Patrick ; Yerkes, Giancarlo ; Kocienda, Kenneth L ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y ; King, Nicholas V ; Karunamuni, Chanaka G ; Moussette, Camille ; Bauer, Sebastian J ; Leonard, Adam J

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...