skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

种顶管机向前探测分析前方段距离地质结构的装置
One section device apart from geological structure in analysis place ahead is surveyed forward to pipe pushing jack

Tang Fei ; Liu Xiaobo ; MA Yunzheng ; Wu Huaiqi

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...