skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

基于长时间视频序列背景建模框架的运动目标检测方法
Moving object detection method of background modeling frame based on long-time video sequence

Ding Jie ; Xiao Jiangjian ; Song Kangkang ; Peng Chengbin

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...