skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SYSTEMES ET METHODES SERVANT A GENERER DES INTERFACES UTILISATEUR GRAPHIQUES HYPERMEDIA SUR DES APPAREILS MOBILES
SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING HYPERMEDIA-BASED GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MOBILE DEVICES

Melvin, Shawn M ; Spector, Jason A

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...