skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

System and method of determining a knowledge management solution

Karen R. Ferguson ; Christine C. Albertini ; Erik Christian Kiaer ; Lawrence J. Keeley ; Dev Patnaik ; Ben Jacobson ; Kris Ryan Cohen ; Shannon Kathleen Ford ; Julie Elizabeth Hastings ; Elizabeth Marie Perez ; Paul Perkins Ratcliff ; Michael E. Wurth ; Richard Thomas Devane ; Peter Ehling ; Martin Thaler ; Michael Francis Fazio

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...