skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can document-genre metadata improve information access to large digital collections?

Crowston, Kevin ; Kwasnik, Barbara H.

Library Trends, Fall, 2003, Vol.52(2), p.345(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...