skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance

Wang, Zhining ; Wang, Nianxin ; Liang, Huigang

Management Decision, 11 March 2014, Vol.52(2), pp.230-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1747 ; E-ISSN: 1758-6070 ; DOI: 10.1108/MD-02-2013-0064

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...