skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Segmenting beyond behavioural intentions

Kruger, Martinette ; Saayman, Melville

International Journal of Event and Festival Management, 05 June 2017, Vol.8(2), pp.204-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-2954 ; E-ISSN: 1758-2962 ; DOI: 10.1108/IJEFM-09-2016-0064

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...