skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Lievyns, Amandine ; Vanderdonckt, Jean

Business Process Management Journal, 13 September 2011, Vol.17(5), pp.748-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-7154 ; E-ISSN: 1758-4116 ; DOI: 10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...