skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation

Ileperuma, Sriyani

Collection Building, 01 March 2002, Vol.21(1), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/01604950210414698

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...