skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Framework to Conduct and Report on Empirical User Studies in Semantic Web Contexts

Pesquita, Catia ; Ivanova, Valentina ; Lohmann, Steffen ; Lambrix, Patrick; IDA/ADIT, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Databas och informationsteknik

Knowledge Engineering and Knowledge Management 21st International Conference, EKAW 2018, Nancy, France, November 12-16, 2018, Proceedings, 2018, pp. 567-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-030-03667-6_36

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...