skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minding the gap; Identifying performance issues using the Human Performance Technology model

Anne Pemberton ; Jerome Hoskins ; Caitlin Boninti

Reference Services Review, 2011, Vol.39(2), p.206-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321111135457

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...