skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User satisfaction with electronic reference: a systematic review

Elaine M. Lasda Bergman ; Irina I. Holden

Reference Services Review, 2010, Vol.38(3), p.493-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321011084789

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...