skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamics of Rodent and Rodent-borne Disease during Construction of the Three Gorges Reservoir from 1997 to 2012

Chang, Zhao Rui ; Lu, Liang ; Mao, De Qiang ; Pan, Hui Ming ; Feng, Lian Gui ; Yang, Xiao Bing ; Liu, Feng Feng ; He, Yuan Yuan ; Zhang, Jing ; Yang, Wei Zhong

Biomedical and Environmental Sciences, March 2016, Vol.29(3), pp.197-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; E-ISSN: 2214-0190 ; DOI: 10.3967/bes2016.024

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...