skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SOURCES OF ERROR AND THEIR CORRECTION IN THE MEASUREMENT OF CARBON DIOXIDE ELIMINATION USING THE SIEMENS-ELEMA CO2 ANALYZER

Fletcher, R ; Werner, O ; Nordström, L ; Jonson, B

British Journal of Anaesthesia, February 1983, Vol.55(2), pp.177-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/55.2.177

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...