skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic polymorphisms of cytochrome P450 2A6 in a case-control study on lung cancer in a French population

Loriot, M A ; Rebuissou, S ; Oscarson, M ; Cenée, S ; Miyamoto, M ; Ariyoshi, N ; Kamataki, T ; Hémon, D ; Beaune, P ; Stücker, I

Pharmacogenetics, February 2001, Vol.11(1), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-314X ; PMID: 11207029 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...