skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Cell Permeable Peptide of c-Jun NH2-Terminal Kinase Inhibitor on the Attenuation of Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Pigs

Doi, A ; Kitada, H ; Ota, M ; Kawanami, S ; Kurihara, K ; Miura, Y ; Nishiki, T ; Okabe, Y ; Inoue, S ; Tanaka, M

Transplantation Proceedings, July 2013, Vol.45(6), pp.2469-2475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2013.02.134

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...