skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Some Stein-type inequalities for multivariate elliptical distributions and applications

Landsman, Zinoviy ; Vanduffel, Steven ; Yao, Jing

Statistics and Probability Letters, February 2015, Vol.97, pp.54-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7152 ; E-ISSN: 1879-2103 ; DOI: 10.1016/j.spl.2014.11.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...