skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dissonant roles: The experience of Māori in cancer care

Dew, Kevin ; Signal, Louise ; Davies, Cheryl ; Tavite, Huia ; Hooper, Carolyn ; Sarfati, Diana ; Stairmand, Jeannine ; Cunningham, Chris

Social Science & Medicine, August 2015, Vol.138, pp.144-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.06.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...