skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cadmium solubility and bioavailability in soils amended with acidic and neutral biochar

Qi, Fangjie ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Yan, Yubo ; Ok, Yong Sik ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Choppala, Girish

Science of the Total Environment, 01 January 2018, Vol.610-611, pp.1457-1466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.228

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...