skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bio-augmentation and nutrient amendment decrease concentration of mercury in contaminated soil

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Krishnan, Kannan ; Andrews, Stuart ; Venter, Henrietta ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Science of the Total Environment, 15 January 2017, Vol.576, pp.303-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.10.083

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...