skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Combined Percutaneous Mitral Valve Implantation and Paravalvular Leak Closure in a High-risk Patient With Severe Mitral Regurgitation

García, Eulogio ; Unzué, Leire ; Almería, Carlos ; Cruz, Ignacio ; Nombela, Luis ; Jiménez-Quevedo, Pilar

Revista Española de Cardiología (English Edition), December 2015, Vol.68(12), pp.1186-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1885-5857 ; E-ISSN: 1885-5857 ; DOI: 10.1016/j.rec.2015.08.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...