skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Small mammals from Marine Isotope Stage 5 at Klasies River, South Africa–Reconstructing the local palaeoenvironment

Nel, Turid Hillestad ; Wurz, Sarah ; Henshilwood, Christopher Stuart

Quaternary International, 25 March 2018, Vol.471, pp.6-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-6182 ; E-ISSN: 1873-4553 ; DOI: 10.1016/j.quaint.2017.08.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...