skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transformation Toughening by Fracture-Induced Amorphization in Nanopolycrystalline Stishovite

Nishiyama, Norimasa ; Wakai, Fumihiro

The Review of High Pressure Science and Technology, 2018, Vol.28(3), pp.170-176

ISSN: 0917-639X ; E-ISSN: 1348-1940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4131/jshpreview.28.170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...