skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

B-site deficiencies in A-site-ordered perovskite LaCu3Pt(3.75)O12

Ochi, Mikiko ; Yamada, Ikuya ; Ohgushi, Kenya ; Kusano, Yoshihiro ; Mizumaki, Masaichiro ; Takahashi, Ryoji ; Yagi, Shunsuke ; Nishiyama, Norimasa ; Inoue, Toru ; Irifune, Tetsuo

Inorganic chemistry, 01 April 2013, Vol.52(7), pp.3985-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 23517427 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic302809v

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...