skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ceguera cortical transitoria secundaria a angiografía cerebral

Rodríguez Arias, Carlos Alberto ; Martínez-Galdámez, Mario

Medicina Clinica, 05 October 2015, Vol.145(7), pp.322-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7753 ; DOI: 10.1016/j.medcli.2014.11.013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...