skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Erratum to: “A RICH detector for strangeness physics in Hall A at Jefferson Lab”: [Nucl. Instr. and Meth. A 525 (2004) 163–167]

Cusanno, F ; Garibaldi, F ; Cisbani, E ; Colilli, S ; De Cataldo, G ; De Leo, R ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Lagamba, L ; Lucentini, M ; Reitz, B ; Santavenere, F ; Urciuoli, G.M

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2005, Vol.537(3), pp.703-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2004.10.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...