skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A smart atlas for endomicroscopy using automated video retrieval

André, Barbara ; Vercauteren, Tom ; Buchner, Anna M ; Wallace, Michael B ; Ayache, Nicholas

Medical Image Analysis, 2011, Vol.15(4), pp.460-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2011.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...