skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim, Chang Hyun ; Park, Yun Chang ; Lee, Jihye ; Shin, Won Suk ; Moon, Sang-Jin ; Park, Jeunghee ; Kim, Joondong

Materials Letters, 2011, Vol.65(11), pp.1548-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...