skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VideoSet: A large-scale compressed video quality dataset based on JND measurement

Wang, Haiqiang ; Katsavounidis, Ioannis ; Zhou, Jiantong ; Park, Jeonghoon ; Lei, Shawmin ; Zhou, Xin ; Pun, Man-On ; Jin, Xin ; Wang, Ronggang ; Wang, Xu ; Zhang, Yun ; Huang, Jiwu ; Kwong, Sam ; Kuo, C.-C. Jay

Journal of Visual Communication and Image Representation, July 2017, Vol.46, pp.292-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2017.04.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...