skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetization, magnetic susceptibility, effective magnetic moment of Fe3+ ions in Bi25FeO39 ferrite

Zatsiupa, A.A ; Bashkirov, L.A ; Troyanchuk, I.O ; Petrov, G.S ; Galyas, A.I ; Lobanovsky, L.S ; Truhanov, S.V

Journal of Solid State Chemistry, April 2014, Vol.212, pp.147-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; E-ISSN: 1095-726X ; DOI: 10.1016/j.jssc.2014.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...