skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Out-of-Stock (OOS) Effect on Choice Shares of Available Options

Huang, Yunhui ; Zhang, Y. Charles

Journal of Retailing, March 2016, Vol.92(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4359 ; E-ISSN: 1873-3271 ; DOI: 10.1016/j.jretai.2015.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...