skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coal and coal byproducts: A large and developable unconventional resource for critical materials – Rare earth elements

Huang, Zaixing ; Fan, Maohong ; Tiand, Hanjing

Journal of Rare Earths, April 2018, Vol.36(4), pp.337-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/j.jre.2018.01.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...