skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High resolution FTIR spectroscopy of sulfur dioxide in the 1550–1950cm−1 region: First analysis of the ν1+ν2/ν2+ν3 bands of 32S16O18O and experimental line intensities of ro-vibrational transitions in the ν1+ν2/ν2+ν3 bands of 32S16O2, 34S16O2, 32S18O2 and 32S16O18O

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Horneman, V.-M ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, December 2017, Vol.203, pp.377-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.02.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...