skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Re-analysis of the (100), (001), and (020) rotational structure of SO2 on the basis of high resolution FTIR spectra

Ulenikov, O.N ; Onopenko, G.A ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Horneman, V.-M

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2013, Vol.130, pp.220-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2013.04.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...