skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

James–Stein type estimators of variances

Tong, Tiejun ; Jang, Homin ; Wang, Yuedong

Journal of Multivariate Analysis, May 2012, Vol.107, pp.232-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2012.01.019

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...