skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First high resolution analysis of the 3ν1 band of 34S16O2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Fomchenko, A.L ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...