skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the high resolution spectroscopy and intramolecular potential function of SO 2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Alanko, S ; Horneman, V.-M ; Gromova, O.V ; Leroy, C

Journal of Molecular Spectroscopy, 2009, Vol.257(2), pp.137-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...