skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accounting for Outcome Misclassification in Estimates of the Effect of Occupational Asbestos Exposure on Lung Cancer Death

Edwards, Jessie K ; Cole, Stephen R ; Chu, Haitao ; Olshan, Andrew F ; Richardson, David B

American Journal of Epidemiology, 2014, Vol. 179(5), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: 10.1093/aje/kwt309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...