skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of chemical admixtures on apparent activation energy of cementitious systems.(Author abstract)(Report)

Poole, Jonathan L. ; Riding, Kyle A. ; Juenger, Maria C. G. ; Folliard, Kevin J. ; Schindler, Anton K.

Journal of Materials in Civil Engineering, Dec, 2011, Vol.23(12), p.1654(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0899-1561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...