skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Educational inequality and intergenerational mobility in Latin America: A new database

Neidhöfer, Guido ; Serrano, Joaquín ; Gasparini, Leonardo

Journal of Development Economics, September 2018, Vol.134, pp.329-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2018.05.016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...