skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojević, Nenad ; Marjanović, Marija ; Jakovljević, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, April 2016, Vol.10(4), pp.e69-e69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1933-1711 ; E-ISSN: 1878-7436 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...