skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NEW ANALYSES OF LANGUAGE PROCESSING REVEAL THAT SEMANTICS DISSOCIATES FROM SYNTAX IN MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

Sherman, Janet C ; Flynn, Suzanne ; Henderson, Charles ; Gair, James ; Shabo, Leah ; Mancuso, Sarah ; Lust, Barbara

Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, July 2017, Vol.13(7), pp.P810-P811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-5260 ; E-ISSN: 1552-5279 ; DOI: 10.1016/j.jalz.2017.06.1108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...