skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tensile deformation behaviors and damping properties of small-sized Cu–Zr–Al metallic glasses

Liao, Weibing ; Zhao, Yangyong ; He, Jianping ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 05 April 2013, Vol.555, pp.357-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.12.110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...