skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Definitive Link of Mutation c.351delC and Development of Hereditary Angioedema in a Large Brazilian Family

Ferraro, M.F ; Moreno, A.S ; Castelli, E ; Lange, A.P ; Donadi, E.A ; Bork, K ; Sarti, W ; Arruda, L.K

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2011, Vol.127(2), pp.AB102-AB102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2010.12.408

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...