skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pointing gestures produced by toddlers from 15 to 30 months: Different functions, hand shapes and laterality patterns

Cochet, Hélène ; Vauclair, Jacques

Infant Behavior and Development, 2010, Vol.33(4), pp.431-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6383 ; E-ISSN: 1879-0453 ; DOI: 10.1016/j.infbeh.2010.04.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...