skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?

Leguen, F ; Llau, A ; Zhang, G ; O’connell, E

International Journal of Infectious Diseases, 2010, Vol.14, pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1201-9712 ; E-ISSN: 1878-3511 ; DOI: 10.1016/j.ijid.2010.02.1721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...