skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The roles of metals and their oxide species in hydrophobic Pt–Ru catalysts for the interphase H/D isotope separation

Hu, Sheng ; Xiong, Liangping ; Hou, Jingwei ; Weng, Kuiping ; Luo, Yangming ; Yang, Tongzai

International Journal of Hydrogen Energy, 2010, Vol.35(19), pp.10118-10126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...