skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge Sharing Using Product Life Cycle Management

Cuong, Pham Cong ; Durupt, Alexandre ; Matta, Nada ; Eynard, Benoit ; Ducellier, Guillaume

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2015, Vol.AICT-459(Part I), pp.376-382 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22756-6_46

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...